یك عنصر هنری به هر كدام از فضاهای این خانه اضافه شده است، برای مثال در آشپزخانه جزیره عنصر اصلی و مركزی فضا است كه همچون پل ارتباطی میان دیگر بخش‌های خانه عمل می‌كند. هم‌جواری سطوح، رنگ‌ها، و مواد و مصالح نقاط كانونی بسیار جذاب و زیبایی را در این خانه ایجاد كرده است و زیبایی ذاتی هر عنصر را حفظ كرده است.